ข้อมูลการรับสมัครนิสิตใหม่

1.จำนวนผู้รับสมัคร
เป้าหมาย จำนวน 60 รูป/คน

- บรรพชิต จำนวน 30 รูป - คฤหัสถ์ จำนวน 30 คน

3.เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครตามแบบของหลักสูตร
2) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 400 บาท
3) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4) สำเนาวุฒิ ม.6, หรือ ป.ธ.3 และ ม.3 (1 ชุด)
5) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ชุด
6) สำเนาหนังสือสุทธิ /หรือบัตรประชาชน 1 ชุด
7) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
8) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
2.คุณสมบัติผู้สมัคร
1) จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2) จบ ป.ธ. 3 และชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า

4.กำหนดการรับสมัคร
1) เปิดรับสมัคร 1 – 28 พฤษภาคม 2561
2) สอบข้อเขียน 30 พฤษภาคม 2561
3) สอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2561
4) รายงานตัว 1-4 มิถุนายน 2561
5) ปฐมนิเทศ/เปิดเรียน 5 มิถุนายน 2561

5. การสอบ และสถานที่สอบ
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษามีทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามกำหนดการในข้อ 3  มีขอบข่ายเนื้อหาที่แนะนำเพื่อการเตรียมสอบ ดังนี้
     1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการใหม่ๆ หรือกิจการคณะสงฆ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน หนังสืออ่านประกอบ ไม่จำกัดผู้แต่ง และความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ เป็นต้น หนังสืออ่านประกอบ ไม่จำกัดผู้แต่ง
     2) วิชาพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรม กรรมฐาน หนังสืออ่านประกอบ เช่น คู่มือนักธรรมชั้นตรี นวโกวาท หรือธรรมนูญชีวิต โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
     3) วิชาภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการติดต่อสื่อสาร หนังสืออ่านประกอบ เช่น หนังสือพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
สถานที่สอบ  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ห้องซี ๑๑๔ และ ซี ๑๑๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6. การสมัครเรียน
สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น 5 ห้องซี 510 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน (เว้นวันพระและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร.   080-061-6446, 089-824-8087, 089-819-5991
อีเมล์  medabooks@gmail.com
ดาวน์โหลดใบสมัคร  www.edmcu.net, www.mcu.ac.th

Close