Capture

คึกคัก : คลีนิกวิทยานิพนธ์พี่ช่วยน้อง ป.เอก รุ่น ๒ (๑๓ มีค ๕๗)

ลักสูตร ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา จัดโครงการคลีนิกวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ป.เอก รุ่นที่ ๒ กลุ่มพระสังฆาธิการ โดยคณาจารย์และนิสิตรุ่นที่ ๑ มาเป็นพี่เลี้ยง ดำเนินไปอย่างคึกคัก 13 มีค 57

คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในกองกิจการนิสิต ประกอบด้วย พระมหากฤษณะ ตลุโณ เป็นประธาน พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม อ.เกษม แสงนนท์ อ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา เป็นกรรมการ 13 มิ.ย.

10368390_309759915855867_2076563493510292140_n

คึกคัก : คลีนิกวิทยานิพนธ์พี่ช่วยน้อง ป.เอก รุ่น ๒ (๑๓ มีค ๕๗)

ลักสูตร ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา จัดโครงการคลีนิกวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ป.เอก รุ่นที่ ๒ กลุ่มพระสังฆาธิการ โดยคณาจารย์และนิสิตรุ่นที่ ๑ มาเป็นพี่เลี้ยง...