0

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เนื่องในงานศพ นาย นายจัด สุนทรสุน โยมบิดาของพระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโต

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เนื่องในงานศพนายจัด สุนทรสุน  โยมบิดาของพระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโต พระนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๖ ณ วัดกู้ (พระนางเรือล่ม)…

0

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เนื่องในงานศพ นาย นายจัด สุนทรสุน โยมบิดาของพระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโต

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เนื่องในงานศพนายจัด สุนทรสุน  โยมบิดาของพระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโต พระนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๖ ณ วัดกู้ (พระนางเรือล่ม)…

0

พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่องการบริหารการศึกษากับการพัฒนางานคณะสงฆ์ ตอนที่ ๒

เสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่องการบริหารการศึกษากับการพัฒนางานคณะสงฆ์  จัดโดย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร