0

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)

วัน พุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย (ส.ค.ศ.ท.) (THAILAND EDUCATION DEANS COUNCIL (TEDC)) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ และบรรยายพิเศษเรื่อง “หลักธรรมกับแนวคิดในการผลิตครู” ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย…

0

พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่องการบริหารการศึกษากับการพัฒนางานคณะสงฆ์ ตอนที่ ๒

เสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่องการบริหารการศึกษากับการพัฒนางานคณะสงฆ์  จัดโดย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

0

โครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมหลักสูตร(ครั้งที่ ๑)และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมหลักสูตร(ครั้งที่ ๑)และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีพระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร.เป็นประธานในการพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่องกลยุทธ์การสร้างผู้นำทางการศึกษาวิถีพุทธสู่สากล และร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมโชนชี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

0

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)

วัน พุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย (ส.ค.ศ.ท.) (THAILAND EDUCATION DEANS COUNCIL (TEDC)) ครั้งที่…

0

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)

วัน พุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย (ส.ค.ศ.ท.) (THAILAND EDUCATION DEANS COUNCIL (TEDC)) ครั้งที่…

0

โครงการจัดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพุทธบริหารการศึกษา” ในทวีปยุโรป (ฮังการี-อออสเตรีย-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เช็ค)

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน “โครงการจัดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพุทธบริหารการศึกษา” ในทวีปยุโรป (ฮังการี-อออสเตรีย-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เช็ค) ณ วิทยาลัยพุทธธรรมเกต ประเทศฮังการี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย