0

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตได้ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สำรอง วันพิรัตน์ มารดาของพระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล (สุภทฺโท) รองเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่และนิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ได้เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่สำรอง วันพิรัตน์ มารดาของพระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล (สุภทฺโท) รองเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วเวฬุวันและเป็นนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๐ (วัดศรีสุดารามวรวิหาร) โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นองค์ประธานคณะสงฆ์ในการทอดผ้าบังสกุล ณ…

0

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตได้ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สำรอง วันพิรัตน์ มารดาของพระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล (สุภทฺโท) รองเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่และนิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ได้เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่สำรอง วันพิรัตน์ มารดาของพระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล (สุภทฺโท) รองเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วเวฬุวันและเป็นนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๐ (วัดศรีสุดารามวรวิหาร) โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นองค์ประธานคณะสงฆ์ในการทอดผ้าบังสกุล ณ…

0

พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่องการบริหารการศึกษากับการพัฒนางานคณะสงฆ์ ตอนที่ ๒

เสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่องการบริหารการศึกษากับการพัฒนางานคณะสงฆ์  จัดโดย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร