0

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ฉบับ International ปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในวารสารวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558 คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาผู้ที่สนใจ สามารถโหลดระเบียบการและส่งต้นฉบับบทความในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ฉบับ…

0

โครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมหลักสูตร(ครั้งที่ ๑)และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมหลักสูตร(ครั้งที่ ๑)และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีพระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร.เป็นประธานในการพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่องกลยุทธ์การสร้างผู้นำทางการศึกษาวิถีพุทธสู่สากล และร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมโชนชี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

0

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ฉบับ International ปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในวารสารวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558 คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาผู้ที่สนใจ สามารถโหลดระเบียบการและส่งต้นฉบับบทความในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ฉบับ…

0

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ฉบับ International ปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในวารสารวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558 คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาผู้ที่สนใจ สามารถโหลดระเบียบการและส่งต้นฉบับบทความในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ฉบับ…

0

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ฉบับ International ปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในวารสารวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558 คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาผู้ที่สนใจ สามารถโหลดระเบียบการและส่งต้นฉบับบทความในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ฉบับ…

0

โครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมหลักสูตร(ครั้งที่ ๑)และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมหลักสูตร(ครั้งที่ ๑)และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีพระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร.เป็นประธานในการพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่องกลยุทธ์การสร้างผู้นำทางการศึกษาวิถีพุทธสู่สากล และร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมโชนชี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

0

พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่องการบริหารการศึกษากับการพัฒนางานคณะสงฆ์ ตอนที่ ๒

เสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่องการบริหารการศึกษากับการพัฒนางานคณะสงฆ์  จัดโดย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร