Follow us:

สารจากผู้บริหาร

!Corporate Layout

เป้าหมายของผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านบริหารการศึกษา ก็เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้มีทักษะทั้งทางด้านวิชาการและความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์กับการดำเนินงานของหน่วยงานในโลกของความเป็นจริงได้ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน ดังนั้นการตัดสินใจเลือกหลักสูตรการเรียน และสถาบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก

.

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก
!Corporate Layout

เป้าหมายของผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา ก็เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้มีทักษะทั้งทางด้านวิชาการและความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์กับการดำเนินงานของหน่วยงานในโลกของความเป็นจริงได้ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน ดังนั้นการตัดสินใจเลือกหลักสูตรการเรียน และสถาบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก
.

ผศ.ดร. สิน งามประโคน ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท(วังน้อย)
!Corporate Layout

เป้าหมายของผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา ก็เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้มีทักษะทั้งทางด้านวิชาการและความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์กับการดำเนินงานของหน่วยงานในโลกของความเป็นจริงได้ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน ดังนั้นการตัดสินใจเลือกหลักสูตรการเรียน และสถาบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก
.

ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท(วัดศรีสุดาราม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

All
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
หลักสูตรครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน

วิดีโอ

พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่องการบริหารการศึกษากับการพัฒนางานคณะสงฆ์ ตอนที่ ๒
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่องการบริหารการศึกษากับการพัฒนางานคณะสงฆ์ ตอนที่ ๑
หลักคุณธรรมจริยธรรมในครองตน ครองคน ครองงาน (อ.เกษม แสงนนท์)
พื้นฐานการศึกษาคณะสงฆ์และการบูรณาการพุทธธรรมกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ตอนที่ ๑
กระบวนการคิด ๑๐ มิติ โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ตอนที่ ๑
ประชุมวิพากย์จัดทำคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
มาร์ช ครุศาสตร์ ขับร้องโดย นิสิต ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา
สัมมนาวิชาการ “พุทธวิธีการวิจัยสู่ความเป็นผู้นำทางการศึกษา” จัดโดย หลักสูตร พธ.ด. พุทธบริหารการศึกษา ณ ห้องเธียร์เตอร์ ซี อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

กิจกรรม

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตารางเรียน
ดาวโหลดใบเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศ ปี ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดใบ ตารางเรียน เทอม 1 /2558
ตารางเรียน ปริญญาโท  ภาคที่ 1รุ่นที่ 10
แบบคำร้องทั่วไป
แบบ บฑ ๘.๑ ใบนำส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ดร.
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ดร.
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ดร.
คณะบดีคณะครุศาตร์
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก
ผศ.ดร.สิน  งามประโคน
ผศ.ดร.สิน  งามประโคน
ผศ.ดร.สิน งามประโคน
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท(วังน้อย)
ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท(วัดศรีสุดาราม)
อ.เกษม แสงนนท์
อ.เกษม แสงนนท์
อ.เกษม แสงนนท์
เลขานุการหลักสูตร ป.โท
อ.พีรวัฒน์ ชัยสุข
อ.พีรวัฒน์ ชัยสุข
อ.พีรวัฒน์ ชัยสุข
เลขาณุการหลักสูตรปริญญาเอก
  • Client 1
  • Client 2
  • Client 3
  • Client 4
  • Client 5
  • Client 6
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนีบัตรครูพระสอนศิลธรรม