โครงการจัดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพุทธบริหารการศึกษา” ในทวีปยุโรป (ฮังการี-อออสเตรีย-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เช็ค)

0
557

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน “โครงการจัดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพุทธบริหารการศึกษา” ในทวีปยุโรป (ฮังการี-อออสเตรีย-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เช็ค) ณ วิทยาลัยพุทธธรรมเกต ประเทศฮังการี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
13344623_10205180199778055_2028166188666889838_n

13325700_10205180207298243_3181240706908042529_n

13307324_10205180202898133_8804002681655102829_n

13310532_10205155967292258_7965102774878928240_n

13312828_10205180202978135_2656346382815789701_n

13315664_10205180200978085_1954889347361839760_n

13322156_10205180199898058_3369759139087468887_n

S__2097197               S__2097196