การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)

0
603

วัน พุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย (ส.ค.ศ.ท.)
(THAILAND EDUCATION DEANS COUNCIL (TEDC)) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
และบรรยายพิเศษเรื่อง “หลักธรรมกับแนวคิดในการผลิตครู”
ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

13698140_890635451048050_2019117632595620189_o

DEW_3903 DEW_3906 DEW_3907 DEW_3909 DEW_3910 DEW_3943 DEW_3945 DEW_3958 DEW_3964 DEW_3966 DEW_3968 DEW_3972 DEW_3973 DEW_3975 DEW_3977 DEW_3989

DEW_3981