ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

0
196

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
ฉบับ International ปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
และนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในวารสารวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558
คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาผู้ที่สนใจ สามารถโหลดระเบียบการและส่งต้นฉบับบทความในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
ฉบับ International  ได้ที่ www.educ.su.ac.th