การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The1 Internationa Conference [ICMIT 2016] Management and Information technology at Siam Technology College 11 November 2016

0
291

ดร.ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาชาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ทั้งนี้ ดร.ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่ ได้นำเสนอบทความวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
The2 National Conference [STCCON 2016]
Innovative Education for Sustainable Development
and
The1 Internationa Conference [ICMIT 2016]
Management and Information technology
at Siam Technology College 11 November 2016

dew_6418 dew_6422 dew_6450 dew_6455 dew_6474 dew_6494157598 157599