สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0
376

วัน พุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ได้จัดโครงการภาษาและวัฒนาธรรม ได้ขอเข้าชมและศึกษาดูงาน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ
โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ณ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ซี ๕๑๒ ชั้น ๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

dew_7162  dew_7170 dew_7190 dew_7198 dew_7202 dew_7206 dew_7209 dew_7212 dew_7223 dew_7229 dew_7245 dew_7263 dew_7267 dew_7270