พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับมอบถวายป้ายบอกเส้นทางมามหาวิทยาลัย กับทีมงานมูลนิธิมยามานุรักษ์ โดยการนำของ ดร.ทรงยศินทร์ – แพทย์หญิงอุรภา ชนปทาธิป ดร.ชัยวัฒน์ ปานเพชและดร.สิรินพรรณ ยันตรัตน์

0
887

no51