โครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
5566

…วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดให้มีโครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนิสิตระดับปริญญาโทจากมหาลัยภายนอก ได้นำเสนอบทความวิจัย วิทยานิพนธ์แบบมีรายงานการประชุม Proceedings โดยได้รับความกรุณาธิคุณจากท่านพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้เป็นประธานในการเปิดงานโครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ครั้งนี้ต้องขอกราบขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
…การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยแห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้สอดคล้องกับการดำเนินการของวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ (ISSN 2392-5507) โดยโครงการประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นที่ อาคารเรียนรวมชั้น ๕ โซนซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา…
…ต้องขอกราบขอบพระคุณและขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและจากภายนอกมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ส่วนภูมิภาค วิทยาเขต และนิสิตที่เข้าร่วมทุกรูป/ท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เข้าร่วมมีส่วนให้การจัดโครงการในครั้งนี้ผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี…