งานประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

0
2594

…วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา ได้จัดให้มีพิธีการ สรงน้ำ รดน้ำ ขอพร เนื่องในงานประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย ซึ่งจัดแบบประเพณีไทยแบบโบราณและเป็นการสรงน้ำ รดน้ำ ขอพรจาก พระสงฆ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อความเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ทำงาน ในโอกาสนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์ให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมงาน นำโดย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมให้พรกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในหลักสูตรและผู้บริหาร คณาจารย์ จากหน่วยงาน ส่วนงาน เละวิทยาเขต ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ได้จัดงานนี้ขึ้นได้พบเจอ สนทนาร่วมกัน และร่วมสรงน้ำ รดน้ำ ขอพร กันอย่างมาก ณ บริเวณหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา อาคารเรียนรวม ห้อง ๕๑๒ ชั้น ๕ โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
…ในโอกาสนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ พระปลัดจีรพนธ์ อมรรํสี, ดร. วัดท่าอิฐ พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (ศิษย์หลวงพ่อหอม) อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๒ ที่ได้นำคณะก๋วยเตี๋ยว มาถวายเพลและเลี้ยงอาหารกลางวัน คณาจารย์ เจ้าที่หน้าที่ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง…