โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ ๒๓-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น

0
582

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

…” หุ้นส่วนทางการศึกษา : มิติการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น : เครือข่ายทางการศึกษา : โง่สิ่งใดลงทุนในสิ่งนั้น : การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือ การศึกษา ”
…ท่าน ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ประธานอเมซิ่งทัวร์ ผู้อำนวยการสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการนำของ รองศาสตราจารย์.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ไปสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยโตโยในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีท่าน ศาสตราจารย์.ดร.โชโกะ วาตานาเบะ    ได้กรุณาให้เกียรติมาต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นยิ่ง มหาวิทยาลัยโตโย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๐ (๑๓๐ปี) โดยท่าน Enryo Inoue นักปรัชญาผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ปัจจุบัน มี ๑๓ คณะ ๔๖ ภาควิชา มีนักศึกษากว่า ๓ หมื่นคน

ในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยโตโยได้บรรยายพิเศษ คือ

๑) ศาสตราจารย์.ดร.โชโกะ วาตานาเบะ คณะวรรณคดี ภาควิชาการศึกษา
๒) ศาสตราจารย์.ดร.เอซึโกะ ยากุชิ คณบดีคณะวรรณคดี ภาควิชาการศึกษา
๓) ศาสตราจารย์.ดร.ซาโตโกะ ทาคะโนะ ภาควิชาการศึกษา
๔) ศาสตราจารย์.ดร.อิวาอิ ภาควิชาการศึกษา
๕) นางสาวฟุคาอิ ศูนย์การศึกษานานาชาติ

…มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยโตโย พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโตโย เพื่อทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษา ภาษาการศึกษา ” โง่สิ่งใดลงทุนในสิ่งนั้น ” โดยเฉพาะการลงทุนด้านการศึกษา ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดในโลก…
สาราณียธรรม
โดย..พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท
พระวิทยากรพัฒนาองค์กรสันติสุข
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

คลิกที่ READ MORE  เพื่อดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติม
 rm