ขอแสดงความยินดี มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปี๒๕๖๐ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร.

0
418

…๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ท่านพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานจุดเทียนไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีและให้โอวาทผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ซึ่งจะเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้…

…ผู้บริหาร คณาจารย์ จากภูมิภาค วิทยาเขต ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้กล่าวแสดงความยินดี กล่าวถึงความเป็นมาของบริหารหลักสูตรและกล่าวยินดีต้อนรับ คณาจารย์ ส่วนกลาง วิทยาเขต และได้ร่วมกันมอบพวงมาลัยแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมีการบันทึกภาพหมู่ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน คณาจารย์และบัณฑิตที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยวิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และวิทยาเขตขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ประสบความสำเร็จจบการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเธียร์เตอร์ซี อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีกรโดย อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา และดร.เกษม แสงนนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ…

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม