โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IJAS 2017 : International Conference HAVARD, USA

0
316

โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
คณาจารย์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ และรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ได้นำคณาจารย์เข้าร่วม โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IJAS 2017 : International Conference HAVARD, USA ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
อัลบั้มภาพกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ

ติดตามวารสารตีพิมพ์ของ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ได้ที่
http://www.flelearning.co.uk/icbemm