ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาควิชาบริหาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
467

 

ประกาศภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ DDOWNLOAD
กำหนดการนิสิต DOWNLOAD

๒.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ DOWNLOAD
กำหนดการนิสิต DOWNLOAD