ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตปริญญาโทรุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
427

ประกาศ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต ลงทะเบียนรายวิชา
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๒
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*******************

          ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามความทราบแล้วนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต ลงทะเบียนรายวิชา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

          วันที่ ๒๐-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา C ๕๑๐ อาคารเรียนรวม โซนซี ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สำนักงานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้อง ๔๑๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

          ๑. รับเอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อกรอกรายละเอียด ในเอกสารประกอบด้วย
                   ๑) บฑ.๓ ใบรายงานตัว/ทะเบียนประวัตินิสิต
                   ๒) บฑ.๕ ใบลงทะเบียนรายวิชา
                   ๓) ใบลงทะเบียนเพื่อชำระเงิน
                   ๔) ตารางบรรยายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
                   ๕) ประกาศหลักสูตรฯ เรื่อง กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต ลงทะเบียนรายวิชา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
          ๒. ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
          ๓. รับใบแจ้งการชำระเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้นิสิตชำระเป็นเงินสด หรือชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี หลักสูตร  พธ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร. สาขาแม็คโครจรัญสนิทวงศ์ เลขที่บัญชี ๑๔๒-๒-๓๐๖๗๒-๘  (กรุณานำเอกสารการชำระเงินของธนาคารมาแจ้งเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน)
          ๔. เซ็นชื่อกำกับในบัญชีรายชื่อผู้มารายงานตัว/รับตารางบรรยาย
          ๕. ตรวจสอบความเรียบร้อย
          ๖. เอกสารที่ใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
               ๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป เพื่อทำบัตรประจำตัวนิสิต (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพ ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
               ๒. บฑ.๓ ใบรายงานตัว/ทะเบียนประวัตินิสิต ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
               ๓. หนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุ) ฉบับจริงพร้อมสำเนา (ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าที่ระบุการสังกัดวัดในปัจจุบัน / บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (สำหรับคฤหัสถ์) ฉบับจริงพร้อมสำเนา (หน้าหลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) จำนวน ๑ ชุด
              ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
              ๕. เอกสารหลักฐานการศึกษาใบปริญญาบัตรและ Transcript  ระดับปริญญาตรี (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน ๑ ชุด

รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

ที่ รายการ จำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่  
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  
ค่าบำรุงห้องสมุด  
ค่าประกันอุบัติเหตุและสวัสดิการ  
ค่าลงทะเบียนรายวิชา ๓๐,๐๐๐ 
  ๒๑๐ ๒๐๑ การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
Professional Development in Education
(เหมาจ่าย)
  ๒๑๐ ๑๐๒ ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา
Buddhist Educational Administration Research Methodology
 
  ๒๑๐ ๒๐๒ ภาวะผู้นําทางการศึกษา
Educational Leadership
 
  ๒๑๐ ๑๐๓ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
Innovation and Tecnology for Buddhist School Administration
 
     
  รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นบาทถ้วน) ๓๐,๐๐๐

 

          หมายเหตุ เรื่องอื่นๆ ที่ควรทราบ

          ๑. นิสิตห้องพระสังฆาธิการวัดศรีสุดารามเริ่มเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป ห้องเรียนวังน้อย เริ่มเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป
          ๒. รายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ เป็นไปตามที่หลักสูตรประกาศ
          ๓. ตารางบรรยายสามารถรับได้ในวันรายงานตัวและลงทะเบียนการศึกษา

          นิสิตสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทางเว็ปไซต์ของภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เว็ปไซต์ www.edmcu.net และสามารถติดต่อรับรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก  DOWNLOAD
ระเบียบขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต DOWNLOAD