บุรพาจารย์ ๗๐ ปี มหาจุฬารางวัลเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานวิชาการหรือการสร้างนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐

0
275

…วันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงานวันบุรพาจารย์และวันจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๐   “บุรพปัญญา ๗๐ ปีมหาจุฬา” ซึ่งในปีนี้มีศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างผลงานด้านวิชาการหรือการสร้างนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ได้แก่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และท่านรองศาสตร์จารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้รับรางวัลเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานวิชาการหรือการสร้างนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ โดยการคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณจากพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในงานมีการบรรยายพิเศษ “บุรพปัญญา ๗๐ ปีมหาจุฬา”โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี และยังมีการจัดนิทรรศการและผลงานศิษย์เก่าดีเด่น การจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยกว่า ๒๒ ส่วนงาน ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา…

dew_5715dew_5722 dew_5823dew_5535

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://gallery2.mcu.ac.th