๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

0
83

๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

…วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงาน”๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก” ทำบุญครบรอบ ๕๖ ปี การก่อตั้งคณะครุศาสตร์ และทำบุญอุทิศให้อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีอุปการคุณ ถวายภัตราหารเพลพระภิกษุสามเณร จำนวน ๕๐๐ รูป ซึ่งมี พระราชเมธี,ดร. รองเจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานจุดธูปเทียน และนำบูชาพระรัตนตรัย โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์ประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาท มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษา ถวายผ้าไตรจีวร และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ยุค มจร ๔.๐”  ณ ห้องเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา…

dew_6753dew_6669 dew_6671dew_6676 dew_6677dew_6774

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ http://gallery2.mcu.ac.th/