ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
373

ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  DOWNLOAD
กำหนดการสอบ  DOWNLOAD

หมายเหตุ นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มาสอบวิชาภาษาอังกฤษ MCU-GET
วันที่สอบ : ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
จัดการสอบโดย : สถาบันภาษา มจร.
สถานที่จัดห้องสอบ : ห้องเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซี ๕๑๒ อาคารเรียนรวม ชั้น ๕ โซน C    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

!!! ด่วนมาก !!!

ย้ายสถานที่จัดห้องสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET


ไปสอบที่ ห้องเธียเตอร์ D อาคารเรียนรวม โซน D
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ DOWNLOAD