โครงการสัมมนาวิชาการ “การบริหารการศึกษาวิถีพุทธ สู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล”

0
353

…วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การบริหารการศึกษาวิถีพุทธ สู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล” โดยในภาคเช้ามีศาสตราจารย์ ดร.สุทิส ศิริวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาผลงานวิจัยและงานวิชาการสู่เวทีระดับสากล และในภาคบ่าย ดร.อัจฉรา คหินทพงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารกโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

dew_0035dew_9910dew_9893dew_0019
อัลบั้มภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th