โครงการ การปฏิบัติกรรมฐาน วัดธัญญะผล (วังมัจฉา) คลอง ๘ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

0
569

…วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการ การปฏิบัติกรรมฐาน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดธัญญะผล (วังมัจฉา) คลอง ๘ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และผู้ปกครองนิสิตเข้าร่วมทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรมด้วยหลักอาณาปานสิติ อย่างพร้อมเพรียงกันจำนวนมาก โดยกิจกรรมในช่วงเย็น วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ พระครูโสภิตปุญญากร,ดร ศิษย์เก่าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษารุ่นที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดธัญญะ พระภิกษุและสามเณร กล่าวให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและพร้อมด้วยร่วมทำวัตรเย็นกับคณะที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม นิสิตที่เป็นคฤหัสถ์สมาทานรับศีล ๘ ผู้เข้าร่วมก็รับปฏิบัติสมาทานกรรมฐาน สมาธิ เดินจงกรมแผ่ส่วนบุญให้สรรพสัตว์ ฟังธรรมจากพระวิปัสสนาจารย์ เรื่อง “อารมณ์กรรมฐาน  ไตรลักษณ์ อริยสัจ องค์ประกอบของชีวิต รูปนาม ธาตุ ๔ ขันธ์๕ อายตนะ ๖ และอัคคี ๓” ซึ่งบรรยากาศของวัดวัดธัญญะผล (วังมัจฉา) คลอง๘ เป็นบรรยากาศดินแดนแห่งสัปปายะแห่งการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างดี…

…ในโครงการการปฏิบัติกรรมฐานครั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศน์/พระวิปัสสนาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้ให้โอกาสเป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้ความรู้นำพานิสิตปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัด และขอขอบพระคุณพระครูโสภิตปุญญากร,ดร เจ้าอาวาสวัดธัญญะผล ที่ได้ให้โอกาสการจัดโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานครั้งนี้ต้องขอกราบขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง…สถานที่ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมยุทธนาสันติเมธี  วัดธัญญะผล (วังมัจฉา) คลอง ๘ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

dew_0566 dew_0583 dew_0589 dew_0633 dew_0634 dew_0636

อัลบั้มภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th