ชี้แจงหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการครุสภา

0
387

dew_1192

…วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรพุทศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรพุทศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อาทิ วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทศาสตรดุษฎีบัณฑิต อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ และรับฟังข้อเสนอแนะจากครุสภา เรื่อง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรพุทศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และหลักสูตรพุทศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งได้รับคำชี้แจงและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรจากคณะกรรมการสำนักงานเลขาธิการครุสภาได้เป็นอย่างดีและนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการครุสภามาปรับพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการครุสภา Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร…

อัลบั้มภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th