โครงการสัมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ “สร้างวิสัยทัศน์และศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic Of Singapore)

0
414

…หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ “สร้างวิสัยทัศน์และศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic Of Singapore) ซึ่งในวันแรกได้เข้าแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการของวิทยาลัยสงฆ์พระพุทธศาสนาแห่งสิงคโปร์(Buddhist College of Singapore)โดยตั้งอยู่ที่ วัดก๊ก เมง ซาน (Kong meng San) ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาร่วมกัน

วันที่สองคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการระบบสังคมพหุวัฒนธรรมความหลากหลายของวัฒนธรรมเมืองที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าชมวัดฮินดูเก่าแก่ วัดพระเกี้ยวแก้ว ซึ่งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ วัดเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้าแห่งความเมตาและชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ ศึกษาการบริหารจัดการเมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวที่ทำให้สิงคโปร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น การสร้างที่อยู่อาศัยที่สะอาดบ้านเมืองน่าอยู่และเป็นที่ให้ความนิยมกับชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวทำธุรกิจและอยากที่จะเข้ามาอยู่อาศัย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานอย่างลงตัว อนุสาวรีย์วีรชน สัญลักษณ์ของสิงคโปร์

วันที่สามคณะได้พานิสิตเดินทางไปเยี่ยมชมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า ศึกษาเกี่ยวกับศิลปาชีพ ด้านเทคโนโลยีอันเลืองชื่อของสิงคโปร์ โดยการขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมบริเวณรอบเกาะเซ็นโตซ่า ช่วงบ่ายชม Haw Paw Villa (ลานนรก 10 ภูมิ) ตำนานเทพเจ้าของจีนซึ่งใช้เป็นที่สอนคุณธรรมและจริยธรรมแก่สาธุชนทั้งหลายของชาวสิงคโปร์ และก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทยได้เดินทางเลือกซื้อของฝาก ฮาร์เบอร์ฟรอนท์ (HarbourFront) บริเวณที่คึกคักจอแจซึ่งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวมาแวะทานอาหาร ช้อปปิ้ง ทำงานและทำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ที่วิโวซิตี้ ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ และใกล้กับห้างสรรพสินค้า ฮาร์เบอร์ฟรอนท์ เซ็นเตอร์และเดินทางกลับประเทศไทยโดยพร้อมเพรียงกัน…

dew_1921 dew_1934 dew_1943 dew_2024 dew_2027 dew_2039 dew_2062 dew_2180 dew_2202dew_3122 dew_3126 dew_3085

dew_3024 dew_3246

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th