โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ “นวัตกรรมและการบริหารการศึกษาสมัยใหม่” ณ ประเทศญี่ปุ่น(JAPAN)

0
569

 

…หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา ร่วมกับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๖ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ ในโครงการ“นวัตกรรมและการบริหารการศึกษาสมัยใหม่” ณ มหาวิทยาลัยโตโย (TOYO UNIVERSITY) ประเทศญี่ปุ่น (JAPAN) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ …

ในวันแรกคณะได้เดินทางไปยังเมืองคามาคุระเพื่อกราบนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปไดบุทสึ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นนับถือเป็นอย่างมาก และชมความศักดิ์สิทธิ์ความงามของภูเขาไฟฟูจิ และชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ และชมความเป็นธรรมชาติของ โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่มีน้ำพุร้อนขึ้นมาจากใต้พื้นดินบนสามารถนำไข่ไปลวกจนสุกได้และดูการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านเมืองให้คงเดิม ยังอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา…

วันที่สองคณาจารย์พร้อมด้วยนิสิตได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยโตโย (TOYO UNIVERSITY) เมืองโตเกียว ร่วมสัมมนาโครงการ“นวัตกรรมและการบริหารการศึกษาสมัยใหม่” ซึ่งโตเกียวเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น  โดย ศาสตราจารย์ ดร.วาตานาเบ พร้อมด้วยคณะได้ให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดีและได้แบ่งปันความรู้ด้านการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยโตโยกับคณะเป็นอย่างดี และเดินทางต่อไปยังหอคอยโตเกียว สกายทรี เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ แบบระบบดิจิตอลสามารถชมเมืองโตเกียวแห่งใหม่และเที่ยวชมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ Tokyo station City Gransta และเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝาก ที่ Ekinaka และอุปกรณ์ที่เทคโนโลยีที่ทันสมัยของชาวโตเกียว…

 

 

ภาพกิจกรรม  http://gallery2.mcu.ac.th/