สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
33

…ภาควิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จัดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตรุ่นที่ ๖ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันนี้เป็นวันที่สองในรายวิชาทั้งหมดสามรายวิชา คือ วิชาการวิจัย ทฤษฎีบริหารการศึกษา และการประยุกต์กลุ่มแรกคือ กลุ่มพระสังฆาธิการ สอบวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มที่สองกลุ่มเรียนวันเสาร์อาทิตย์ สอบวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับนิสิตที่สอบวัดความรู้ผ่านแล้วจะสามารถเสนอเพื่อขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ได้เลย  และหากนิสิตรุ่นนี้ทำการสอบเสร็จสิ้นแล้วและจะมีการประกาศการผลสอบ      ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ สำหรับนิสิตที่มีความพร้อมในการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีบางท่านได้เข้าปรึกษากับคลินิกดุษฎีนิพนธ์มาบ้างแล้ว และกำหนดการสอบชุดแรกในต้นปี ๒๕๖๑ นี้อย่างแน่นอน

          …รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้เข้าเปิดการสอบ โดยได้กล่าวการต้อนรับนิสิตและให้กำลังใจในการทำข้อสอบในวันนี้ซึ่งสอบวิชาการวิจัยและในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ อีกสองรายวิชา พระมหาเผด็จ จิรกุโล,ดร. ศิษย์เก่าพุทธบริหารการศึกษา และดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร์ ได้ชี้แจงข้อสอบ การทำข้อสอบ และตอบข้อสงสัยก่อนที่นิสิตจะลงมือเขียนข้อสอบอย่างเป็นกัลยาณมิตร นิสิตทุกรูป/คนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ พยายามเขียนข้อสอบอย่างดียิ่ง…
                    

พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และพระมหาเผด็จ จิรกุโล,ดร. ศิษย์เก่าพุทธบริหารการศึกษา ได้กล่าวการต้อนรับนิสิตและชี้แจงการทำข้อสอบ ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตรุ่นที่ ๖ (ห้องเรียนพิเศษ วันเสาร์ – อาทิตย์) ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันนี้เป็นวันสอบวันที่สองของหมวดรายวิชาการประยุกต์ และหมวดวิชาทฤษฎีบริหารการศึกษา ซึ่งทำการสอบหมวดวิชาการวิจัยมาตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นิสิตทุกรูป/ท่านต่างมีความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการทำข้อสอบอย่างเป็นกัลยาณมิตร สำหรับนิสิตที่สอบวัดความรู้ผ่านแล้วจะสามารถเสนอเพื่อขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ได้เลย  สำหรับนิสิตที่มีความพร้อมในการพัฒนางานวิจัยหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีบางท่านได้เข้าปรึกษากับคลินิกดุษฎีนิพนธ์มาบ้างแล้ว และกำหนดการสอบชุดแรกในต้นปี ๒๕๖๑ นี้อย่างแน่นอน…

          …ขอให้นิสิตทุกรูป/คน สอบผ่านวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ในครั้งนี้และเริ่มขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ในต้นปี ๒๕๖๑ และทำตามกระบวนการของหลักสูตร เพื่อที่จะได้นับวันและกำหนดจบได้อีก 8 เดือนข้างหน้า…

ประกาศผลการสอบใน วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผ่านทาง www.edmcu.net และ faebook : www.facebook.com/meda2015

      82