ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2560

0
28

ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
ดาวน์โหลดและแสดงเอกสารที่นี่
 

ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

ดาวน์โหลดและแสดงเอกสารที่นี่