มจร.แต่งตั้งตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

0
739

     ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ โดยที่เป็นสมควรให้มีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งให้ นายสิน งามประโคน อายุ ๕๗ ปี วุฒิการศึกษา ป.กศ.สูง, พธ.บ.(บริหารการศึกษา), M.A.(Educational Administration), Ph.D.(Educational Administration) ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สังกัด ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศสาตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

dew_4769