ทำบุญครบรอบวันเกิดบุคลากร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

0
403

…วันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หลักสุตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมใจกันจัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่ครบรอบวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีผู้ที่ครบรอบวันเกิดในเดือนแห่งความรักนี้ทั้งหมดจำนวน ๘ รูป/ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย
๑.พระครูโอภาสนนทกิตติ์,ดร.
๒.พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ดร
๓.รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
๔.รศ.ดร.สิน งามประโคน
๕.ดร.ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่
๖.ดร.ทองดี ศรีตระการ
๗.นายสุทิศ สวัสดี
๘.นางสาวอรุณรัตน์ วิไลรัตนกุล
โดยในภาคเช้ามีการลงทะเบียนต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และยังได้ร่วมใจกันถวายภัตตาหารเพลกับพระสงฆ์ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดที่ อาคารเรียนรวมชั้น ๕ โซนซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th/