ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceeding 2018

0
407

 

แบบสมัคร Proceedings 2018
ใบสมัครส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ครุศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับพิเศษ “Proceedings 2018”

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
———————————————————————
สถานที่ยื่นใบสมัคร : สนง.หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
1. ห้องซี ๕๑๕/๑ อาคารเรียนรวม มจร. วังน้อย อยุธยา โทร. ๐๘๙-๐๕๖-๑๕๘๑, ๐๖๒-๑๖๕-๔๒๒๓
2. ห้อง ๒๔๑ ชั้น ๔ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กทม. โทร. ๐๘๙-๐๖๘-๔๙๓๗
—————————————————————-
สมัครออนไลน์  https://docs.google.com/forms/
การติดต่อหรือส่งบทความทางอีเมล์ medabooks@gmail.com
การชำระค่าลงทะเบียนบทความ โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ เลขที่ 028-041-7874
ดาวน์โหลดใบสมัคร และตัวอย่างบทความที่ http://www.slideplayer.mcu.ac.th/?p=732
ดาวน์โหลด template เพื่อเขียนบทความที่ http://www.slideplayer.mcu.ac.th/?p=736