๖๐ ปีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
487

…วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร.ได้จัดกิจกรรม ฉลอง ๖๐ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร และทุนการศึกษาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) ศ.,ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เมตตาเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง และตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมยังกล่าวสัมโมทนียกถาให้กับผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมฉลอง ๖๐ปี โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์…

…หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร.ต้องขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่, รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย,   รองศาสตราจารย์ ดร.อินถา ศิริวรรณ และรองศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน ที่ได้รับโล่รางวัล “กาญจนเกียรติคุณ ประเภทอาจารย์คณะครุศาสตร์ ครูดีเด่น ศรี พอ. มจร. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์” เป็นผู้มีความรู้ความสามารถได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องสามารถที่จะเป็น ศาสนทายาทที่ดีในการรักษาสืบทอดเผยแพร่พระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมไทย และต้องขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพุทธบริหารการศึกษา คือ ดร.ขวัญษา เอกจิตต์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ซึ่งได้รับโล่ กาญจนเกียรติคุณ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และนางสาวทิพย์มงคล ปิสายะโส ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเกียรติบัตร ประเภทช่วยกิจกรรมดีเด่นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทางหลักสูตรฯ ต้องขอชื่นชมทุกท่านที่ได้เข้ารับรางวัล และขอให้ท่านเจริญสุข รุ่งเรืองในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ…
สถานที่ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา…