การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings 2018

0
287

…วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร จัดให้มีโครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings 2018 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาลัยภายนอก ได้นำเสนอบทความวิจัย แบบมีรายงานการประชุม Proceedings และมีความสอดคล้องกับการดำเนินการของวารสาร มจร พุทธบริหารการศึกษา Journal Of MCU Buddhist Education Administration (ISSN 2586-8381)  ที่เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI โดยพิธีการเปิดในวันนี้ได้รับความกรุณาธิคุณจากท่าน พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานโครงการประชุมวิชาการครั้งนี้ต้องขอกราบขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

          …การประชุมครั้งนี้มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความ ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ส่วนกลางและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร สาขาวิชาจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา มจร มหาวิทยาลัยภายนอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยแห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสอดคล้องกับการดำเนินการของวารสาร มจร พุทธบริหารการศึกษา Journal Of MCU Buddhist Education Administration (ISSN 2586-8381)  โดยโครงการประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นที่ อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา…

…ต้องขอกราบขอบพระคุณและขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและจากภายนอกมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ส่วนภูมิภาค วิทยาเขต และนิสิตที่เข้าร่วมทุกรูป/ท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เข้าร่วม มีส่วนให้การจัดโครงการในครั้งนี้ผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี…    

ภาพกิจกรรม : http://gallery2.mcu.ac.th