สรงน้ำ/รดน้ำ ขอพร ประเพณีมหาสงกรานต์ ๒๕๖๑

0
203

…วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีมหาสงกรานต์ สรงน้ำ/รดน้ำ ขอพร มหาสงกรานต์ ๒๕๖๑ ภาคเช้ามีการทำพิธีทักษิณานุปทานแด่บูรพจารย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และศิษยานุศิษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานพิธีเจริญพุทธมนตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตที่เข้าร่วมงานต่างพร้อมถวายภัตตาหารเพลแต่พระสงฆ์ /รับประทานอาหารร่วมกัน

…ต่อในภาคบ่ายพิธีขอขมาพระรัตนตรัย สรงน้ำพระสงฆ์มีตัวแทนพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และรดน้ำขอขมา ขอพรจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส ตามขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ของไทย และสุดท้ายของกิจกรรม มีการจับฉลากรางวัลพิเศษ แจกของที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานมหาสงกรานต์/ปีใหม่ไทยครั้งนี้  อีกด้วย โดยการแต่งกายของฝ่ายคฤหัสถ์นั้น เป็นการแต่งกายชุดไทยโบราณแบบย้อนยุค ซึ่งเข้ากับบรรยากาศของมหาสงกรานต์เป็นอย่างดี…
ต้องกราบขอขอบพระคุณและขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ที่เข้าร่วมกิจกรรมมหาสงกรานต์ ๒๕๖๑ ในครั้งนี้…
ณ ห้องซี ๕๑๒ อาคารเรียนรวม ชั้น ๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม : http://gallery2.mcu.ac.th