พิธีซ้อมรับปริญญาและฉลองปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปี ๒๕๖๑

0
494

…วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเพื่อเปิดงานพิธีซ้อมรับปริญญาและฉลองปริญญา มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีการซ้อมรับปริญญา โดยมีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วยคณะพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พระราชปริยัติกวี,ศ. รองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้โอกาสเป็นประธานซ้อมรับปริญญาในครั้งนี้อีกด้วย…

…ภาควิชาบริหารการศึกษามีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าร่วมพิธีการซ้อมรับปริญญา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในช่วงวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น ๑๒๘ รูป/คน ประกอบไปด้วยมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๘๒ รูป/คน และดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จำนวน  ๔๖ รูป/คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม วิธีขั้นตอน และความเข้าใจ รวมไปถึงการแต่งกายเพื่อเข้ารับประสาทปริญญาอย่างถูกต้องตามแบบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อนที่จะมีพิธีการซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับจริงคือวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา…

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th