พิธีแสดงความยินดีมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาปี ๒๕๖๑

0
464

…๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ท่านพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานจุดเทียนไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีและให้โอวาทผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ซึ่งจะเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้…

…ผู้บริหาร คณาจารย์ จากวิทยาเขต ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้กล่าวแสดงความยินดี กล่าวถึงความเป็นมาของบริหารหลักสูตรและกล่าวยินดีต้อนรับ คณาจารย์ ส่วนกลาง วิทยาเขต และได้ร่วมกันมอบพวงมาลัยแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมีการบันทึกภาพหมู่ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ที่บริเวณซุ้มที่ทางภาควิชาได้จัดเตรียมไว้อย่างสวยงาม คณาจารย์และบัณฑิตที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย ส่วนกลางวังน้อย วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ประสบความสำเร็จจบการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเธียร์เตอร์ซี อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา…

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th