ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
1055

 

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล
๑. ผู้สมัครที่ มจร.วังน้อย (สอบที่อาคารเรียนรวม ชั้น ๕  โซน C ห้อง C ๕๑๒
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา)
1 พระปลัดณัฐยุทธ์ โฆสิตวํโส ชัยวงศ์
2 พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย สัมพะวงศ์
3 พระวิสิฏฐ์ ฐานวีโร กมลหา
4 พระณัฐดนัย โชติญาโณ เสือเนียม
5 พระกิตติมศักดิ์ ถิรวชิโร กลั่นแสง
6 นางสาวขวัญเรือน   มงคลชัยสิริกุล
7 นางสาวอรุณรัตน์   วิไลรัตนกุล
8 นางสาวมณี   อาลากุล
9 นางสาวนิตยา   แย้มศรี
10 นางสาวชุติมา   เสือพันธุ์
11 นางสาวชุติมณฑน์   แดนสลัด
12 Mr.Deepak   Kumar
13 นายวีระวัฒน์   สว่างศรี
14 นางสาวนฤมล   กองสุวรรณ์
15 นายปัญญา   พรานแม่น
16 นางสาวอุไรพร   อินทราชา
17 นางสาวบุญญารัตน์   จันทวี
18 นางทัศนันท์   เหมือนรัตน์
19 นางเปรมยาดา   แก้วนิล
20 นางสาวทิพวรรณ   จันทร์โม้
21 นางสาวปราณี    แก่นคง
22 นายไพรวัลย์   งามแสง
 

๒. ผู้สมัครที่ มจร วัดศรีสุดาราม (สถานที่ ชั้น ๔ อาคาร ๓ ห้อง ๓๔๑ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล
1 พระครูโกศลกิจจานุสิฐ ปุญฺญโกสโล พันธ์รัตน์
2 พระครูวิจารณ์โกศล กนฺตธมฺโม เพ็งพริ้ง
3 พระครูสังฆรักษ์คำพา ฐิตญาโณ อินทิจักร์
4 พระครูสังฆรักษ์เดชกร มหายโส เกรียงไกรกุล
5 พระปลัดประภัสพันธ์ ปนาโท ฤทธิ์สกุลวงษ์
6 พระมหากิตติศักดิ์ กิตฺติศักดิ์ แจ้งใจ
7 พระใบฎีกาจินตศักดิ์ จิตฺตปุณฺโณ บูรณเหตุ
8 พระมหาพัฒนา วฑฺฒนธมฺโม วงษาสาร
9 พระวิโรจน์ ถิรสทฺโท พาดี
10 พระสันติ สิริจนฺโท โกมลยกุล
11 พระสราวุฒิ วิสุทฺโธ สุวรรณชัย
12 พระมหาทินกร ทินฺนกิตฺติ ปัญญาดิษฐ์
13 พระปลัดครูณัฐพล ขนฺติพโล ชินปัญชชรางกูล
14 พระมหาสันติภาพ สนฺตจิตฺโต ธูปหอม
15 พระมหารัตน์ชนก กิตฺติรตโน อรัญทอง
16 พระมหากิตติคุณ สุธมฺโม บึงแก้ว
17 พระสุมลเฑียน สมานิโต รอดสุด
18 พระสมบูรณ์ อสโม เผือกอ่อน
19 พระเอกมล กิตฺติภทฺโท บุญเกิดรอด
20 พระมหาครรชิต อติภทฺโท สุระมณี
21 พระมหาวากะยานนท์ ธมฺมทีโป ฟักทอง
22 พระกฤษดา วุฑฺฒิยสญาโณ เสนารักร์
23 พระครูสังฆรักษ์ณัชชวกร มหาวีโร มีศรี
24 พระดรัณภัทร จิตฺตปุณฺโญ ศรีทับทิม
25 พระศุภกรณ์ สุเมธโส ชื่นรส
26 พระมหาศุชัยกรณ์ สิทธิเมธี อาลากุล
27 พระอุดม ทีปโก เสือชุมแสง
๒๘ นางสาวชลธิชา   ฤทธิ์มี

 

กำหนดการสอบคัดเลือก 

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
    ผู้สมัครที่มจร.วังน้อย สอบที่อาคารเรียนรวม ชั้น ๕  โซน C

ห้อง C ๕๑๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.   สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.   สอบวิชาภาษาอังกฤษ
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.   สอบวิชาเฉพาะสาขา (การบริหารการศึกษา)
    ผู้สมัครที่วัดศรีสุดาราม สถานที่ ชั้น ๔ อาคาร ๓ ห้อง ๓๔๑ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.   สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.   สอบวิชาภาษาอังกฤษ
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.   สอบวิชาเฉพาะสาขา (การบริหารการศึกษา)
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.   สอบสัมภาษณ์

 

          ทั้งนี้ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อที่ประกาศข้างต้น มาเข้าสอบตามวัน เวลาและสถานที่สอบที่กำหนด      และโปรดนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงตัวเพื่อเข้าสอบต่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบในวันสอบด้วยและควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา หากมาช้าเกินกว่าที่กำหนด ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม