ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ที่ได้รับพระราชทานเสาเสมาธัมมจักร สาขาส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา

0
574

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รับพระราชทานเสาเสมาธัมมจักร สาขาส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา และ พระครูโอภาสนนทกิตติ์,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้รับในสาขาส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

33113922_10209867125428267_7913861161416654848_n

33189339_10209867125268263_9073978054799261696_n

33318311_10209181527454763_3335277396537376768_n 33398182_10209181528374786_2245259991537680384_n 33576384_10209181531694869_9098880288066371584_n