ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
919

ประกาศ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
ภาควิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๓
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนั้น ทางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดารามวรวิหาร

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล
วัดศรีสุดาราม
พระครูโกศลกิจจานุสิฐ ปุญฺญโกสโล พันธ์รัตน์
พระครูสังฆรักษ์คำพา ฐิตญาโณ อินทิจักร์
พระครูสังฆรักษ์เดชกร มหายโส เกรียงไกรกุล
พระครูปลัดประภัสพันธ์ ปนาโท ฤทธิ์สกุลวงษ์
พระมหากิตติศักดิ์ กิตฺติศักดิ์ แจ้งใจ
พระวิโรจน์ ถิรสทฺโท พาดี
พระสันติ สิริจนฺโท โกมลยกุล
พระสราวุฒิ วิสุทฺโธ สุวรรณชัย
พระมหาทินกร ทินฺนกิตฺติ ปัญญาดิษฐ์
๑๐ พระครูปลัดณัฏฐพล ขนฺติพโล ชินปัญชรางกูร
๑๑ พระมหาสันติภาพ สนฺตจิตฺโต ธูปหอม
๑๒ พระมหารัตน์ชนก กิตฺติรตโน อรัญทอง
๑๓ พระสุมลเฑียน สมานิโต รอดสุด
๑๔ พระสมบูรณ์ อสโม
๑๕ พระเอกกมล…….

เผือกอ่อน

๑๕ พระเอกกมล กิตฺติภทฺโท บุญเกิดรอด
๑๖ พระมหาครรชิต อติภทฺโท สุระมณี
๑๗ พระมหาวากะยานนท์ ธมฺมทีโป ฟักทอง
๑๘ พระกฤษดา วุฑฺฒิยสญาโณ เสนารักษ์
๑๙ พระครูสังฆรักษ์ณัชชวกร มหาวีโร มีศรี
๒๐ พระดรัณภัทร จิตฺตปญฺโญ ศรีทับทิม
๒๑ พระศุภกรณ์ สุเมธโส ชื่นรส
๒๒ พระอุดม ทีปโก เสือชุมแสง
๒๓ พระมหาศุชัยกรณ์ สิทธิเมธี อาลากุล
๒๔ พระสมุห์วิสุทธิ์ ฐิติธมฺโม คล้ายเจริญ
๒๕ นางสาวชลธิชา   ฤทธิ์มี

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล
พระปลัดณัฐยุทธ์ โฆสิตวํโส ชัยวงศ์
พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย สัมพะวงศ์
พระสมุห์กิตติศักดิ์ กิตฺติธมฺโม จ่าพันธ์
พระวิสิฏฐ์ ฐานวีโร กมลหา
พระณัฐดนัย โชติญาโณ เสือเนียม
พระกิตติมศักดิ์ ถิรวชิโร กลั่นแสง
นางสาวขวัญเรือน   มงคลชัยสิริกุล
นางสาวอรุณรัตน์   วิไลรัตนกุล
นางสาวมณี   อาลากุล
๑๐ นางสาวนิตยา   แย้มศรี
๑๑ นางสาวชุติมา   เสือพันธุ์
๑๒ นางสาวชุติมณฑน์   แดนสลัด
๑๓ Mr.Deepak   Kumar
๑๔ นางสาวนฤมล   กองสุวรรณ์
๑๕ นายปัญญา   พรานแม่น
๑๖ นางสาวอุไรพร   อินทราชา
๑๗ นางสาวบุญญารัตน์   จันทวี
๑๘ นางทัศนันท์   เหมือนรัตน์
๑๙ นางเปรมยาดา   แก้วนิล
๒๐ นางสาวทิพวรรณ   จันทร์โม้
๒๑ นางสาวปราณี   
๒๒ นายไพรวัลย์…….

แก่นคง

๒๒ นายไพรวัลย์   งามแสง
๒๓ นางสาวนาตยา   เลียบจันทร์

 

              ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตที่มีรายชื่อที่ประกาศข้างต้น มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ในวันที่ ๑-๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา C ๕๑๐ อาคารเรียนรวม โซน C ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สำนักงานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ห้อง ๔๑๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หากผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตที่มีรายชื่อที่ประกาศข้างต้นไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกสำรอง

 

          ประกาศ ณ วันที่    ๑    เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ DOWNLOAD
กำหนดการลงทะเบียนการศึกษา รุ่นที่ ๑๓DOWNLOAD