พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.เปิดห้องเรียน ภาควิชาบริหารการศึกษา

0
574

…พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้โปรดเมตตาเปิดห้องเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบไปด้วย ห้องพรรณี ตั้งทวีวัฒนกูลห้องพสิฐ มะลิ, ห้องอุดม เขื่อนคำ ห้องพันเอกพูลผล – สุชาดา แสงอิน, ห้องสุวิช พลเกษ  โดยชื่อห้องเรียนนั้นตั้งชื่อให้สอดคล้องกับท่านที่กุศลศรัทธาทั้งหลายที่ได้สนับสนุนทุนงบประมาณจากสายธารในการปรับปรุงห้องเรียน ซึ่งเป็นการปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้เป็นห้องเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เมื่อวันจันทร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางคณะครุศาสตร์ ขอกราบอนุโมทนาและขอขอบพระคุณ กุศลศรัทธาท่านทั้งหลายมา ณ โอกาส นี้…

25610710_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_035725610710_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_0334 25610710_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_034825610710_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_0360 25610710_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_0376 25610710_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_0377

57%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_025757%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_027957%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_0303 57%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_0320