๕๗ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

0
471

…วันจันทร์ ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงาน”๕๗ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก” ทำบุญครบรอบ ๕๗ ปี การก่อตั้งคณะครุศาสตร์ และทำบุญอุทิศให้อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีอุปการคุณ โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์ประธานจุดธูป เทียน และนำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาท มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษา ถวายผ้าไตรจีวร และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ยุคดิจิทัล”  ณ ห้องเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา…

ภาคเช้าผู้บริหารคณาจรย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนิสิต คณะครูศาสตร์ ได้ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวนมากกว่า ๕๐๐ รูป และทางฝ่ายคฤหัสถ์รับประทานอาหารร่วมกันบริเวณโซนซี คณะครุศาสตร์ มจร ซึ่งเป็นการทำต่อกันมาจนบัดนี้ ปีที่ ๕๗ และในภาคบ่ายมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู” โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา..

และท้ายที่สุด พระราชวรเมธี,ผศ.ดร.รองอธิการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนบุญนิธิพัฒนาคณะครุศาสตร์ พร้อมให้โอวาทก่อนที่จะไหว้พระบูชารัตนตรัยกล่าวปิด งาน ๕๗ ปีครุศาสตร์ มาหาจุฬา ฯ รำลึก ครั้งนี้อีกด้วย…

dew_3851 dew_3854 dew_3933 dew_3936 dew_407157%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_0103 57%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_0126 57%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_0156 57%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_016657%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%90_0370

 

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th