วันบุรพาจารย์ และวันจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑

0
318

…๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานกิจกรรมวันบุรพาจารย์ และวันจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ มีการจัดแสดงผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยผลงานที่สร้างสรรค์จากแต่ละภูมิภาค วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ที่เป็นส่วนงานของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร

ภาควิชาบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดี คณะครุศาสตร์/ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย และศิษย์เก่าดีเด่นที่พระครูโอภานนทกิตติ์,ดร.(ศักดา โอภาโส) อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญสาธารประโยชน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทางภาควิชาบริหารการศึกษาต้องขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ..

dew_4562  dew_4576 dew_4619dew_4449