ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (MOTORWAY)

0
395

…๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์/ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (MOTORWAY) ซึ่งเป็นกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของภาควิชาบริหารการศึกษา กับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษารุ่นที่ ๑๒,๑๓ และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘
ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมทั้งให้บรรยายความรู้ในการใช้ถนน เส้นทาง และกฎระเบียบข้อบังคับในการใช้เส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและการใช้หลวงพิเศษระหว่างเมืองเส้นทางทุกเส้นทาง และได้เปิดให้เข้าชมการทำงานระบบการทำงานของมอร์เตอร์เวย์อย่างละเอียด ต้องขอขอบพระคุณ บุคลากร สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกคณะศึกษาดูงานภาควิชาบริหารการศึกษาในครั้งนี้ณ สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร…

dew_4711 dew_4717 dew_4740 dew_4751 dew_4839 dew_5029

ภาพกิจกรรมที่ http://gallery2.mcu.ac.th/