กำหนดการลงทะเบียนและสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

0
201

ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)
———————

๑. ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
    ๑.๑ หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
    ๑.๒ หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์ จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
    ๑.๓ หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎี จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
๒. กำหนดการลงทะเบียนและสอบวัดคุณสมบัติ
    ๒.๑ รับเอกสารการลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
    ๒.๒ ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ๑๗ – ๒๐ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
    ๒.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
    ๒.๔ กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)
          – หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
          – หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
          – หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
    ๒.๕ ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
    ๒.๖ ลงทะเบียนสอบซ่อมเสริม ๑๒ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
    ๒.๗ กำหนดการสอบซ่อมเสริม ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
    ๒.๘ ประกาศผลสอบซ่อมเสริม ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑