กำหนดการลงทะเบียนและสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

0
260

ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑)
———————

๑. ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
    ๑.๑ หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
    ๑.๒ หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์ จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
    ๑.๓ หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎี จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
๒. กำหนดการลงทะเบียนและสอบวัดคุณสมบัติ
    ๒.๑ รับเอกสารการลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
    ๒.๒ ลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ   ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
    ๒.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
    ๒.๔ กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ  ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑)
        – หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎี        ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
        – หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
        – หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย       ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
    ๒.๕ ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
    ๒.๖ ลงทะเบียนสอบซ่อมเสริม      ๑๒ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
    ๒.๗ กำหนดการสอบซ่อมเสริม      ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
    ๒.๘ ประกาศผลสอบซ่อมเสริม      ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑