ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

0
176

…วันศุกร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนิสิตรุ่นที่ ๗ ซึ่งทำการสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาเพื่อวัดความรู้ที่นิสิตได้เรียนมาครบทุกรายวิชาทั้งด้านการวิจัย ด้านทฤษฎี และด้านการประยุกต์ใช้ ซึ่งนิสิแต่ละท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนรู้มาตลอดระยะเวลาปีครึ่ง ทำแบบทดสอบ และผลการสอบก็ได้ประกาศออกมาแล้ว ขอให้นิสิตทุกท่านได้ตรวจสอบดูโดยละเอียดด้วยว่า รหัสนิสิตของตนเองนั้นมีในการประกาศผลหรือไม่ ถ้ารหัสท่านใดไม่มีนั้นหมายถึงว่าท่านไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจจะวิชาเดียวหรือทุกรายวิชาก็เป็นได้ ขอให้นิสิตท่านนั้นประสานกับทางหลักสูตรฯ โดยด่วน ไม่เช่นนั้นท่านจะดำเนินการและเตรียมการอย่างอื่นต่อไปไม่ได้…

…สำหรับนิสิตท่านใดที่ผ่านแล้ว ด่านต่อไปคือท่านต้องดำเนินการและเตรียมการให้พร้อมคือ การเสนอพิจารณาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หรือเรียกกันว่าสอบหัวข้อ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากท่านใดมีความพร้อมแล้วขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานหลักสูตรฯ ได้เลยก่อนอื่นต้องทำเรื่องเพื่อขอตรวจหัวข้อก่อนว่า ชื่อซ้ำกับงานที่ผ่านมาหรือไม่ มีเนื้อหาที่สามารถพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์ได้หรือไม่ โดยทำเรื่อง บฑ.๖.๑ ขั้นตอนต่อไปพัฒนาเป็นโครงร่างและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคลินิกวิทยานิพนธ์,ดุษฎีนิพนธ์ เมื่อดำเนินการแล้วก็ส่งให้ตรวจรูปแบบ (บฑ.๖.๑) ก่อนทำเรื่องขอสอบ (บฑ.๘) ขอให้โชคดีกันทุกรูป/ท่านนะครับ

ประกาศผลสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประกาศผลสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑