โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
150

…วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามโครงสร้างหลักสูตรฯ ทั้งนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ใน โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา โดยมี พระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร. คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานจุดธูปเทียนไหว้พระ และนำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีการนำเสนอและพร้อมสรุปข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาของนิสิตทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกที่นิสิตได้ไปฝึกปฏิบัติการสถานศึกษา หรือปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ล่ะแห่งนำเสนอ การบริหารจัดการของโรงเรียน รูปแบบ และจุดเด่นของการบริหารจัดการองค์กร และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้นิสิตได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

          ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา จากทุกสถานที่ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในครั้งนี้ สถานที่ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ชี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th