มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์

0
467

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ นามสกุล บุญปู่ อายุ ๖๓ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ. (มานุษยฯ), M.A.(Pol), Ph.D. (Soc.) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๓๓๑๐๐๗ สังกัด ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
      และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาบุญสุข ฉายา สุทฺธิญาโณ นามสกุล ชนะชัย อายุ ๔๓ พรรษา ๒๓ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), M.A.(English Literature) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๑๐๐๔ สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป
%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-copy