โครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยฮานอย ยูนิเวอร์ซิตี้

0
316

…หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา ร่วมกับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๒ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ “เสริมสร้างวิสัยทัศน์และศักยาภาพผู้บริหารสถานศึกษา” ณ ประเทศเวียดนามVietnam ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ …

%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0006 %e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0019 %e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0027 %e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0166 %e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0211 %e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%94_0212

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม http://gallery2.mcu.ac.th