โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตประจำปี ๒๕๖๑

0
394

โครงการวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งในปีการศึกษานี้
ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งส่วนมากนั้นจะเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกก็ร่วมได้เช่นกัน

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร  ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มจร วังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา