งานทำบุญหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

0
409

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเป็นประธานพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ งานทำบุญหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และครบรอบวันคล้ายวันเกิดผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

พระครูโอภาสนนทกิตติ์,ดร.              พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ดร
พระครูวิรุฬห์สุตคุณ,ดร.                  รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
รศ.ดร.สิน งามประโคน                   ดร.ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่
ดร.ทองดี ศรีตระการ                      นายสุทิศ สวัสดี
นางสาวอรุณรัตน์ วิไลรัตนกุล           นายวรรณพต ศรีวงษ์

โดยในภาคเช้ามีการลงทะเบียนต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และยังได้ร่วมใจกันถวายภัตตาหารเพลกับพระสงฆ์ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดที่ อาคารเรียนรวมชั้น ๕ โซนซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

dew_9359 dew_9432dew_9127 dew_9208 dew_9151 dew_9351 dew_9356 dew_9363