โครงการสัมมนาวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
365

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ  วัดสายไหม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.พระเดชพระครูพระราชสุตตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ มจร /เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน/เจ้าคณะเขตสายไหม ได้เมตตาเป็นประธานพิธีปิดโครงการสัมมนาวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก เจ้าอาวาสวัดสายไหม กล่าวถวายการรายงาน และพระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ดร.พระวิปัสสนาจารย์ พร้อมด้วยคณาจารย์แล้ะเจ้าหน้าที่หลักสูตรซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

dew_0452 dew_0753 dew_0791 dew_0792dew_0363 dew_0383

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th/